จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

0
459

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3251/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขณะนี้คณะกรรมการจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ได้มาตรฐานสากล จึงขอระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่10 สิงหาคม 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย