บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่นกรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

0
209

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

 

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564
แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

 

Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ


กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

กรอบการวิจัย โจทย์* เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ผ่านกระบวนการ

1) สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับภาคีหลักในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดแผนความร่วมมือ (Cooperation Plan) ในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping)

2) พัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ที่สร้างงานสร้างรายได้ผ่าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product) และ/หรือ บริการทางวัฒนธรรม (Cultural Service)

  1. พัฒนา 20 พื้นที่/ย่าน/จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
  2. รายได้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
  3. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 10
  4. มีผู้ประกอบการวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 10 ราย
  5. มีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์
  6. มีแนวทางการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจวัฒนธรรม

หมายเหตุ: *ชุดโครงการวิจัยต้องดำเนินโครงการตามโจทย์วิจัยทั้งหมด

กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อชุดโครงการ   ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
2. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี 3 เดือน (15 เดือน)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน
1.
ป็นทุนระดับสถาบัน ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ อธิการบดีหรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี/หัวหน้าหน่วยงาน และมีการมอบหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับ บพท.
2.สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัยได้เพียง 1 ชุดโครงการวิจัย
3.เป็นสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  25 ธันวาคม 2563 –  24 มกราคม 2564  เวลา 24.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. )

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)


ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

 

หมายเหตุ
– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
-หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
บพท. ประกาศทุน64 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมฯ.pdf
แบบฟอร์มโครงการย่อย ok (64).docx
แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64).docx
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF

link ข่าว : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7355