วช. ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564.

0
30

LINK เอกสาร และเนื้อหาเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341