ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

0
32

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

ในวันพุธ ที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่ http://research.crru.ac.th/register