(บพข.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 : BCG in Action

0
122

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308
และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ http://nriis.nrct.go.th/

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563