บพค.เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

0
39

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.)
ได้มีการเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
1.Social and humanity Frontier Research
2.Frontier Research COVID-19 Fund
โดยเปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2563
โดยมีรายละเอียดตาม Link : https://nxpo.or.th/B/