ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ปีงบประมาณ 2563

0
47

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ปีงบประมาณ 2563
# รายละเอียดประกาศ : Pre-TM.pdf (706 downloads)
# แบบฟอร์มโครงการ : 01 Form-Pre-TM.docx (625 downloads)
หากท่านใดสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี พร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศ จำนวน 3 ชุด และ CD จำนวน 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.