ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

0
49

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/unrn/detail-public-relations.php?ID=00063

TOR63.docx