ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

0
68

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื้อความ :                 ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) ใน ๔ มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ๑) มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ๒) มิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ๓) มิติการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และ ๔) มิติการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง นั้น

ในการนี้ วช. โดยผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ที่สอดคล้องตามกรอบการจัดการความรู้การวิจัย และเป้าหมายการใช้ประโยชน์ และสมควรได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาข้อเสนอฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานกับหัวหน้าโครงการในรายละเอียดโครงการและกรอบงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินโครงการต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุนวิจัย KM ประจำปี 2563.pdf