ว/ด/ป กิจกรรม จำนวนที่รับ
5 ก.พ. 63 การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 30 ท่าน ภาพกิจกรรม
4 มี.ค. 63 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย ปี 2563 120 ท่าน
8-9 เม.ย. 63 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 ท่าน
14 พ.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัย (DRMS/NRMS) 30 ท่าน
6 มี.ค. 63
16 มิ.ย. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม 45 ท่าน
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
17 มิ.ย. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Up Skill)” 30 ท่าน
เปิดรับลงทะเบียนถึง
วันที่ 2 มิ.ย. 63