ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มร.ชร. เข้าร่วมอบรม “เรื่อง คลังสื่อแบบเปิด (OPEN ACCESS) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย “

0
78
ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้าร่วมอบรม
“เรื่อง คลังสื่อแบบเปิด (Open Access) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย “
 
ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาข้อมูลสำหรับทำวิจัยและผลงานวิชาการ โดยวิทยากรจาก สวทช. และฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Training ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล
สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://bit.ly/2EDlZHK