ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์

0
41

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทําวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า “วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัย โดยการกําหนดออก วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มตีพิมพ์สําหรับฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับออนไลน์ โดยสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/SciAndTechSkru/ และจัดทําแบบฟอร์ม ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๗๓๓-๓๗๗๙

1032.5303