การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

0
16

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาของภาคส่วนต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศบนเวทีโลก (World Arena)

การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ ด้านสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน

ด้านการจัดการ
ด้านการตลาด
ด้านการเงินและการบัญชี
ด้านอื่นๆ