ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2562

0
16
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 3/2562
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รับจำกัดที่ 100 ท่าน (ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท
Download รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ : https://tinyurl.com/description-bio3
Download จดหมายประชาสัมพันธ์ : https://tinyurl.com/mail-bio3-2019
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://tinyurl.com/bio3-2019
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการชาระแล้วในทุกกรณี