ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”การสร้างและพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

0
153

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างและพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับโครงการ Flagship ปี 2563 ในการขอสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก
3. เพื่อจัดทำคลังข้อเสนอแผนงาน(Proposal Bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://research.crru.ac.th/register