Payap University Research Symposium 2020

0
34

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 (Payap University Research Symposium 2020) ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://symposium.payap.ac.th