Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

0
146

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

จึงของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://icru.nstru.ac.th/
ส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562