มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ AUAP กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง”Climate Change Adaption- The Challenging Role of Higher Education Institutions”

0
13

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019  ในหัวข้อเรื่อง”Climate Change Adaption- The Challenging Role of Higher Education Institutions”
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท หากลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 62 และหากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.auap2019.nu.ac.th