ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนภายในและภายนอก

0
564

  • สิงหาคม 2562

ทุน วช. : ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (ครั้งที่ 1)
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62

  • กันยายน 2562

ทุน วช. : ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (ครั้งที่ 2 และ 3)
ทุน วช. : ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (ครั้งที่ 2)
ทุน วช. : ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (ครั้งที่ 3)
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62

ทุน วช. : ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62

ทุน วช. : รับข้อเสนอทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่งข้อเสนอในระบบ NRMS ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62

สกสว. : ทุนงบประมาณประจำปี 2564 (4 Platforms)
(*รอการแจ้งกำหนดการเปิดระบบ TIRAs จาก สกสว.)

  • ตุลาคม 2562

มร.ชร. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ
ประกาศกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 10 ก.ย. 62
– ส่งข้อเสนอในระบบ DRMS วันที่ 1 ต.ค. – 5 พ.ย. 62