ขอเชิญผู้อำนวยการแผนงานหรือนักวิจัย ได้พัฒนาข้อเสนอแผนงาน เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สกสว.

0
156

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญผู้อำนวยการแผนงานหรือนักวิจัย ได้พัฒนาข้อเสนอแผนงานภายใต้ Platforms 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ในโปรแกรม

P.13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

P.15 เมืองน่าอยู่ (Smart / Livable City)

เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สกสว.
โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่  https://tiras.tsri.or.th/
และนำส่งข้อเสนอแผนงานให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E mail : rdi@crru.ac.th
ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 13.30 น.
เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้าน ววน.ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป