การพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับ Platform เพื่อขอรับงบของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
50

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับ Platform เพื่อขอรับงบของ สกสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ประธานเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)) เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อเสนอแนะ โดยมีนักวิจัย และคณาจารย์ผู้สนใจ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังในวันดังกล่าว