ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562

0
19

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562
ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย