การประชุมระดับนานาชาติ The 2 ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

0
262

การประชุมระดับนานาชาติ The 2 ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)
ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความ และการส่งบทความได้ที่ http://icru.nstru.ac.th/
ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562