เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขยายเวลาส่งบทความวิจัย

0
94

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
ขยายเวลาส่งบทความวิจัย ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 เท่านั้น!!
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2562

เว็บไซต์ลงทะเบียน http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/
ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/RANC2019