การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา”

0
498

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานสามารถจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจะเป็นการปฏิบัติการพัฒนาคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้มีประสบการณในการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จแล้ว มาให้คำแนะนำและเสนอแนะในการพัฒนาคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่การขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอน  เอกสารที่ใช้การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

2 เพื่อให้บุคลากรฝึกปฏิบัติในการพัฒนาคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และจัดเตรียมเอกสารได้ครบถ้วน ถูกต้อง

วันเวลา สถานที่จัดอบรม

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมายเหตุ : รับจำนวน 15 ท่านแรกเท่านั้น

สมัครได้ที่ https://forms.gle/WUM7jSZZ1Q6oVj6UA

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ผศ.ดร. ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
  2. อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
  3. อาจารย์วรรัตน์ ขยันการ
  4. อาจารย์ธภัฎ สังข์วิจิตร
  5. นายณัฐวุฒิ เงาะหวาน
  6. นายธงชัย ลาหุนะ
  7. อาจารย์ชญานิน วังตาล
  8. อาจารย์รักชนก อินจันทร์
  9. อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
  10. ผศ.วิภพ​ ใจแข็ง​