ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

0
164

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีการเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ มีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการ  เป็นประจำทุกปี

สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ที่จะมาถึง วช. ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับให้หัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา      ระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับคณะ หรือเทียบเท่านิติบุคคล ภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ หรือผู้ที่เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัล   สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 พิจารณาเสนอชื่อนักวิจัย           ที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดตามแบบ วช. ๑ จ, แบบ วช. ๒ จ และแบบ วช. ๓ จ ที่แนบท้ายประกาศฯ นี้ และยื่นเสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้        เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อนักวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และ/หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริม       และสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ        เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๒๕,       ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘ ในวัน และเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ researcheraward.rekm @nrct.go.th

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่:

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 525, 0 2579 2288 ในวันและเวลาราชการ
e-mail : researcheraward.rekm@nrct.go.th

Documents to download