ประกาศ สวก. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย

0
184

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาภาคการการเกษตรอย่างเร่งด่วนต่างๆ และปัจจุบันปัญหาหมอกควันซึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการ “ดึงฟืนออกจากไฟและปรับเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้มีมูลค่าและราคา” นั้น

สวก. จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • 1. การศึกษาวิจัยเครื่องจักรกลในการไถที่เหมาะสมต่อพื้นที่ และพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่นๆ
  • 2. การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
  • 3. การแปรรูปวัสดุทางการเกษตรทดแทนพลาสติก
  • 4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย

และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ Electronic Project Management System : EPMS(https://epms.arda.or.th)ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562