อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS

0
195

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS
ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30 – 15.30 น. แจ้งย้ายห้องเป็น ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล ห้อง E-Learning ชั้นที่ 3

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/KKBvA5nOz6D42NqV2
และสามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/UWFVii

เอกสารประกอบการอบรม

Presentation_DRMS-6.2.62

คู่มือการใช้-RPROGRAM