โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย “เปิดมุมมองใหม่ งานวิจัยและนวัตกรรม (Outside – In Research Trend)”

0
98

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายใน มศว และ ภายนอก มศว ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 หัวข้อ Research Forum: “เปิดมุมมองใหม่ งานวิจัยและนวัตกรรม (Outside – In Research Trend)” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ ห้องห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://goo.gl/forms/sHcGRls5h1vOonqS2 ออนไลน์
ภายในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
และ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/
และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทร. 02-6495000 ต่อ 11017- 8 และ 11082