รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0
193

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
1 อาจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์
2 อาจารย์ ปริพรรน์ แก้วเนตร สำนักวิชาการท่องเที่ยว
3 อาจารย์ อุทุมพร การเก็บ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
4 อาจารย์ นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว
5 อาจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขต สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
6 อาจารย์ ภูริพัฒน์ แก้วศรี สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
7 อาจารย์ ชุติมา ปัญญาหลง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
8 อาจารย์ สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
9 อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อาจารย์ กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ คณะครุศาสตร์
11 อาจารย์ นฤมล มิลโควสกี สำนักวิชาการท่องเที่ยว
12 อาจารย์ รชตะ ไชยเมือง สำนักวิชาการท่องเที่ยว
13 อาจารย์ ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร สำนักวิชาการท่องเที่ยว
14 อาจารย์ มนสิชา ซาวคำ  สำนักวิชาการท่องเที่ยว
15 อาจารย์ ภูวนารถ ศรีทอง สำนักวิชาการท่องเที่ยว
16 อาจารย์ ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา คณะครุศาสตร์
17 อาจารย์ ดร.สุวดี อุปปินใจ คณะครุศาสตร์
18 อาจารย์ ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
19
20