ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

0
382

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M – Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการของการทำวิจัย สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับสิทธิ์ในการจัดส่งนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 20 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์นักวิจัยในหน่วยงานที่มีความสนใจจะเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ พร้อมลงทะเบียนสมัครผ่านระบบ Online ด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 28  ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น. ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงชื่อแจ้งความประสงค์ และลงทะเบียนสมัครผ่านระบบ Online ด้วยตนเอง จำนวน  20 ท่านแรกเท่านั้น
โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่  10 มกราคม 2562 ทาง Website ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ https://nrct.go.th/training และส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://research.mfu.ac.th/ สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของภาครัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

ตรวจสอบรายชื่อ