โครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบ 2562

0
62
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบจากต้นสังกัด

ขั้นตอนการสมัคร

  • 1.ลงทะเบียนในเว็บไซต์  http://www.research.nu.ac.th
  • 2.Download ใบสมัครและกรอกข้อมูล
  • 3.ส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริงมายัง กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา สงนรินทร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561