วันพฤหัส, กรกฎาคม 18, 2019

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

“การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561” แบบสำรวจงานที่ต้องการรับการประเมิน บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 0994 000 448 708 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 6000   งานธุรการ ต่อ 1901