วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

ส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2563

>>> ส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2563 <<<

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำหรับงบแผ่นดินปี 2562)

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

“การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561” แบบสำรวจงานที่ต้องการรับการประเมิน บันทึกข้อตกลงการจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 0994 000 448 708 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 6000   งานธุรการ ต่อ 1901