วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน “การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 (ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บพค....

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : การรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย วช. ปี 64.pdf  

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 สามารถเปิดดูได้ตามลิ้งนี้ http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/mobile/index.html

แนวทางการดำเนินงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา (Google Forms) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการ ปีงบ 2565 เอกสารเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results : OKR)

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 – 3

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3 เนื้อความ : บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC...

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด...

  รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research) ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : Application Form_COVID-19 urgent call.docx e-ASIA_COVID-19_Urgent Call guidelilne_final.pdf แบบบฟอร์มสรุปโครงการ...

Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humantity)

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 (หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่...

(บพข.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 : BCG in Action

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 -- กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308 และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ http://nriis.nrct.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ---