วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3251/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขณะนี้คณะกรรมการจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ได้มาตรฐานสากล จึงขอระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...