วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานสามารถจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยจะเป็นการปฏิบัติการพัฒนาคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้มีประสบการณในการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จแล้ว มาให้คำแนะนำและเสนอแนะในการพัฒนาคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่การขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอน  เอกสารที่ใช้การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เพื่อให้บุคลากรฝึกปฏิบัติในการพัฒนาคำขอสิทธิบัตร...

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS) และระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ (R-Program)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการใช้งานระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS) และระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ (R-Program) วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนอบรมกิจกรรมดังกล่าว สมัครเข้าร่วมอบรมที่นี่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมประชุมและการอบรมไตรมาส 2 และ 3 (6 เดือน 6 กิจกรรม) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว/ด/ป กิจกรรม จำนวนที่รับ 5 ก.พ. 63 การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 30 ท่าน ภาพกิจกรรม 4 มี.ค. 63 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย ปี 2563 120 ท่าน ยังไม่เปิดลงทะเบียน 8-9 เม.ย. 63 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 ท่าน ยังไม่เปิดลงทะเบียน 14 พ.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัย (DRMS/NRMS) 30 ท่าน ยังไม่เปิดลงทะเบียน...

แนวคิดการสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยฯ จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "แนวคิดการสร้างสรรค์และต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์" โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีคการ์เด้นฯ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://research.crru.ac.th/innovation/

อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. แจ้งย้ายห้องเป็น ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล ห้อง E-Learning ชั้นที่ 3 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/KKBvA5nOz6D42NqV2 และสามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/UWFVii เอกสารประกอบการอบรม Presentation_DRMS-6.2.62 คู่มือการใช้-RPROGRAM

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ในวันพุธ ที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”การสร้างและพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างและพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์เพื่อการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เป้าหมายของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแผนงานบูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับโครงการ Flagship ปี 2563 ในการขอสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอก 3. เพื่อจัดทำคลังข้อเสนอแผนงาน(Proposal...

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบ 2563 (ครั้งที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบ 2563 (ครั้งที่ 1) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ : http://research.crru.ac.th/register

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ (DRMS)

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่ กำลังโหลด…

อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ DRMS