วันจันทร์, กันยายน 16, 2019

DRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (DRMS) http://crru.drms.in.th/Login

R-Program

ระบบบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย R-Program

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 1 อาจารย์ ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ 2 อาจารย์ ปริพรรน์ แก้วเนตร สำนักวิชาการท่องเที่ยว 3 อาจารย์ อุทุมพร การเก็บ สำนักวิชาการท่องเที่ยว 4 อาจารย์ นคเรศ อุดชะยา สำนักวิชาการท่องเที่ยว 5 อาจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขต สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 6 อาจารย์ ภูริพัฒน์ แก้วศรี สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 7 อาจารย์ ชุติมา ปัญญาหลง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 8 อาจารย์ สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว 9 อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อาจารย์...