วันอังคาร, ธันวาคม 1, 2020

การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณผ่านระบบ NRIIS *** มร.ชร. ปิดรับข้อเสนอ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ***

การสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

Link เอกสารและเนื้อหาเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

LINK เอกสารและเนื้อหาเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน “การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 (ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บพค....

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : การรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย วช. ปี 64.pdf  

R-Training

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน...

กิจกรรมประชุมและการอบรมไตรมาส 2 และ 3 (6 เดือน 6 กิจกรรม) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว/ด/ป กิจกรรม จำนวนที่รับ 5 ก.พ. 63 การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 30 ท่าน ภาพกิจกรรม 4 มี.ค. 63 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย ปี 2563 120 ท่าน ...

อาจารย์ ดร. อนันต์ แก้วตาติ๊บ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สายตรงผู้อำนวยการ : 053776000 ต่อ 1902
E-mail : director.crru@gmail.com

E-Journal

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัย

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 สามารถเปิดดูได้ตามลิ้งนี้ http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/mobile/index.html

ข่าวประชาสัมพันธ์

Line Group ข่าวสารประชาสัมพันธ์