การสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณผ่านระบบ NRIIS *** มร.ชร. ปิดรับข้อเสนอ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ***

ข่าวทุนวิจัย

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) LINK : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8367

สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร)

รายละเอียดเพิ่มเติมและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ที่มา และรายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6351

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7358

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7356

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่นกรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย   ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564 แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”   Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ กรอบการวิจัย โจทย์* เป้าหมาย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ผ่านกระบวนการ 1) สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับภาคีหลักในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดแผนความร่วมมือ (Cooperation Plan) ในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม (Cultural...

R-Training

ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน...

กิจกรรมประชุมและการอบรมไตรมาส 2 และ 3 (6 เดือน 6 กิจกรรม) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ว/ด/ป กิจกรรม จำนวนที่รับ 5 ก.พ. 63 การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 30 ท่าน ภาพกิจกรรม 4 มี.ค. 63 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย ปี 2563 120 ท่าน ...

อาจารย์ ดร. อนันต์ แก้วตาติ๊บ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สายตรงผู้อำนวยการ : 053776000 ต่อ 1902
E-mail : director.crru@gmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัย

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 สามารถเปิดดูได้ตามลิ้งนี้ http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/mobile/index.html

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3251/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขณะนี้คณะกรรมการจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ได้มาตรฐานสากล จึงขอระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Line Group ข่าวสารประชาสัมพันธ์