ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

แบบฟอร์ม/เอกสาร ประกอบการทำวิจัย


- - แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)(研究计划) (ส่งผ่านระบบ DRMS เท่านั้น)

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- - แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย

- - ระเบียบเบิกจ่ายเงิน-ฉบับ-pocket-book-กองคลัง-มรชร.

- - แนวปฏิบัติ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย” เพื่อการเขียนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

- - รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัย (Template)

- - รูปแบบการทำรายงานการวิจัย [สำหรับอาจารย์ และบุคลากร]

- - ตัวอย่างบทความวิจัย

- - รูปแบบการส่ง CD-ROM งานวิจัย

- - ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


RDI Document

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates