ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ


- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดภาระงานทางด้านการวิจัย

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

- หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ด้านระบบกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

- คู่มือการดำเนินการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (22/10/2556)

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับแก้ไขพิ่มเติม) (รวมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔) (22/11/2556)


แบบฟอร์ม/เอกสาร


- - แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)(研究计划)(ส่งผ่านระบบ DRMS เท่านั้น)

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย-งานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การเรียนการสอน

- สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- - ระเบียบเบิกจ่ายเงิน-ฉบับ-pocket-book-กองคลัง-มรชร.

- - แนวปฏิบัติ “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย” เพื่อการเขียนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

- - รูปแบบการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัย (Template)

- - รูปแบบการทำรายงานการวิจัย [สำหรับอาจารย์ และบุคลากร]

- - ตัวอย่างบทความวิจัย

- - รูปแบบการส่ง CD-ROM งานวิจัย

- - ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายRDI Document

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates