News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

RDI.CRRU NEWS


สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

การวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะสามารถทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 1.1 เป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุในขอบเขตงานวิจัย
 2. 1.2 สำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ต้องมีศักยภาพในการนำไปใช้ และระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ธุรกิจอุตสาหกรรมใดนำไปใช้ นำไปใช้อย่างไร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด รวมทั้งระดับความสนใจของผู้ประกอบการ/เอกชนต่อโครงการวิจัยที่เสนอ หากอยู่ในรูปนำร่อง/ต้นแบบอุปกรณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ จะให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
 3. 1.3 สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ต้องระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด อย่างไร และเกิดผลกระทบใด

2. คุณสมบัติของนักวิจัย

 1. 2.1 ทำงานวิจัยอยู่ในประเทศไทย
 2. 2.2 เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย) หรือนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น) ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ

งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

สกว. จะพิจารณาสนับสนุนจำนวน 10 ทุน ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาทต่อทุน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

หากผลงานจากโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สกว.จะพิจารณาให้ทุนในระยะที่สองต่อไปด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ได้ที่ http://academics.trf.or.th
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการวิจัย ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของหัวหน้าโครงการ พร้อม clip video อธิบายข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 3 นาที ส่งมายัง

  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0-2278-8251-4
  โทรสาร 0-2278-8248
  E-mail: poom@trf.or.th

การประเมินข้อเสนอโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://academics.trf.or.th/

LINK : https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/11959-call-for-papers-enhancing-research-and-utilization-2561


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates