News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย  : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

RDI.CRRU NEWS


ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย 

: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เป็นลักษณะท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2158

หมายเหตุ
1. การส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ทั้งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมสำเนา รวม 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 2 แผ่น และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น 
2. สามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 (ชณัชา/พรรนิดา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanutcha.t@nrct.go.th หรือ pannida.s @nrct.go.th

LINK : http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2621/---.aspx#.WqcqZuhubIU


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates