News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สสส. ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

RDI.CRRU NEWS


ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ

          เพราะ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำ ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่าย การสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงเป็นไปอย่างเปิดกว้าง

          หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจากความมุ่งหวังให้ชุมชน หรือสังคมที่คุณอยู่มีสุขภาพดี  สสส. โดย “สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)” เปิดโอกาสให้ “ทุกคน” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) ผ่านระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ที่  http://eproposal.thaihealth.or.th/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ 02-3431500 โทรสาร 02-3431551

เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

LINK : http://www.thaihealth.or.th/Announcement/5078/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates