News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

RDI.CRRU NEWS


ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

เนื้อความ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 
2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 
3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 
4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 
6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 
7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560  นี้เท่านั้น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

กลุ่มเรื่อง ข้าว

คุณอตินิตภ์

โทร. 02-579-7435

ต่อ

1304

 

กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ามัน

คุณฑิฆัมพร

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3208

 

กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า 

คุณกนกวรรณ

คุณศศิวิมล

คุณกมลวรรณ

โทร. 083-5435613

โทร. 084-1615217

โทร. 094-5632727

 

กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

คุณอุมารินทร์

 

คุณสุภา

โทร. 064-9328050

โทร. 02-579-7435 ต่อ  3207

โทร. 02-579-7435 ต่อ  3219

 

กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่

คุณภาณุ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3217

 

กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ

คุณจันทร์เพ็ญ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

3206

 

กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

คุณอานุภาพ

โทร. 02-579-7435

ต่อ

1302

LINK : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2131

วันที่ประกาศข่าว : 2017-10-17


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates