News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

RDI.CRRU NEWS


แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น โดยทาง วช. ได้มีการกำหนดให้ข้อเสนอโครงการวิจัยฯที่จะส่งต้องมีการออกรหัส OTP เพื่อเป็นการยืนยันก่อนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ  ดังนั้น
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอสำรวจข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ จากบุคลากรของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

1. สำรวจข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ตามเอกสารดังแนบ) และ ดำเนินการส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันจันทร์ 25 กันยายน 2560  ก่อนเวลา 15.00 น.  

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ
2562 เพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

2. ดำเนินการแจ้งให้นักวิจัยในหน่วยงานของท่านทราบว่า เมื่อนักวิจัยได้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าว
ทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการส่งเข้าระบบของ วช. ซึ่งหากได้ดำเนินการส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อโครงการวิจัยฯ ได้ในภายหลัง

** ทั้งนี้นักวิจัยจะสามารถส่งข้อโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 
เข้าระบบ
NRMS ได้นั้น จะต้องได้รับรหัส OTP ตามขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของ วช. **

 

แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

LINK : https://drive.google.com/open?id=0B-qpHhbdWVgbeVhKNTJTSURHRnM

วันที่ประกาศข่าว :


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates