News

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปี พ.ศ.2562

RDI.CRRU NEWS


แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการเปิดรับข้อเสนองบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
เปิดระบบ NRMS ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 กันยายน – วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 (ก่อนเวลา 24.00 น.)

1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

2. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ สวทน 20 ปี

4. เป้าหมายตัวชี้วัด แนวทาง การจัดทำแผนบูรณา

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ สวทน. 21 สค 60

6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ วช. 21 สค 60

7. แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

สามารถสอบถามรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอฯ เพิ่มเติมได้จากนักบริหารงานวิจัย (RM) ของหน่วยงานท่าน

LINK :

วันที่ประกาศข่าว : 2017-09-13


Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates