RDI NEWS

RDI NEWS

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวการให้ทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการฝึกอบรม
RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

RDI.CRRU

E-Journal

"วารสารการวิจัยกาสะลองคำ"
สื่อกลางการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์, และบทวิจารณ์หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • RDI.CRRU NEWS

  ไปรษณีย์ไทย ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำจัด มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2561 

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2561

  หลักการและเหตุผล

  การวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะสามารถทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน

  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์

  ขอบเขตงานวิจัย

  โจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

  1. 1.1 เป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุในขอบเขตงานวิจัย
  2. 1.2 สำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ต้องมีศักยภาพในการนำไปใช้ และระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ธุรกิจอุตสาหกรรมใดนำไปใช้ นำไปใช้อย่างไร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด รวมทั้งระดับความสนใจของผู้ประกอบการ/เอกชนต่อโครงการวิจัยที่เสนอ หากอยู่ในรูปนำร่อง/ต้นแบบอุปกรณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ จะให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
  3. 1.3 สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ต้องระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด อย่างไร และเกิดผลกระทบใด

  2. คุณสมบัติของนักวิจัย

  1. 2.1 ทำงานวิจัยอยู่ในประเทศไทย
  2. 2.2 เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย) หรือนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น) ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ

  งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

  สกว. จะพิจารณาสนับสนุนจำนวน 10 ทุน ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาทต่อทุน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

  หากผลงานจากโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สกว.จะพิจารณาให้ทุนในระยะที่สองต่อไปด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

  วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ได้ที่ http://academics.trf.or.th
  2. ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการวิจัย ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของหัวหน้าโครงการ พร้อม clip video อธิบายข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 3 นาที ส่งมายัง

   ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   โทรศัพท์ 0-2278-8251-4
   โทรสาร 0-2278-8248
   E-mail: poom@trf.or.th

  การประเมินข้อเสนอโครงการ

  การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการ

   

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://academics.trf.or.th/

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน : ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  ทุนวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2561

  ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
  จดหมายเชิญประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561   PDF icon 
  กรอบหัวข้อการให้ทุนวิจัย   PDF icon
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักา์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   PDF icon 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย   MS Word

  แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญของโครงการฯ   MS Word

  กรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ https://goo.gl/forms/ezqaSDryNVvEXrhB3  

  หากสถาบันการศึกษามีความประสงค์ที่จะของทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุน ภายในพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย  : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

  ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย 

  : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เป็นลักษณะท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2158

  หมายเหตุ
  1. การส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ทั้งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมสำเนา รวม 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลของข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 2 แผ่น และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น 
  2. สามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) 
  โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 - 413 (ชณัชา/พรรนิดา) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanutcha.t@nrct.go.th หรือ pannida.s @nrct.go.th

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

  ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 12 
  “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
  “Glocalism in Humanities and Social Sciences”
  ในวันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน
  ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งบทความ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 
  โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/conference/huso61/default.asp
   

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  มรภ.ชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

       ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
  “บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  ในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
          สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://research.cpru.ac.th/conference2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 4481 5111 ต่อ 212 อีเมล research@cpru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  มรภ.สวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียร์ติให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 หัวข้อ พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่อง "KM beyond 4.0" โดย ศาตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช และ "กระทรวงการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

       โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมนาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.mini-ukm18.ssru.ac.th/ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1073

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  

  The 4th Asia Color Association Conference 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย 

      จึงขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ(Short Abstract) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (Full Abstrsct) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ 

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEDResearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์  http://www.thaiedresearch.org ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่าน ใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEDResearch และศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ และขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียน

  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program 

  โดยผู้สนใจจะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่สถาบันต้นสังกัดมีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินการสมัครร่วมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang-eng?lang=eng&lang=eng

  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิจวรรณ ศรีวิบูล สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย โทร 0 2646 4332 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nitchawan.sriviboone@international.gc.ca

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 
           โดยส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 สงวนสิทธิ์สำหรับ 100 บทความเท่านั้น และผู้วิจัยที่ชำระเงินนหลังวันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

  บทความที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะถูกพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่มที่ 2) ฉบับที่ 1 ปี 2561 มกราคม-มิถุนายน 2561

  หัวข้อการเสนอผลงาน

  1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

  3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

  รายละเอียดตาม link ที่แนบ

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท้าทายไทย

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕61 สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
                 ๑. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer 
                 ๒. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
                 ๓. กระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐ 
                 ๔. ทะเลไทยไร้ขยะ 
                 ๕. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๖. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก 
                 ๗. คนไทยไร้เบาหวาน 
                 ๘. ถนนปลอดภัย 
                 ๙. สังคมไทยไร้ความรุนแรง 

                 ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

                 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ เบอร์ต่อ ๔๐๙ หรือ ๔๑๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๓๗๒๑

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  1. ประกาศรับ Director ปี 2560.pdf
  2. แบบข้อเสนอ Director .pdf
  3. คู่มือ แบบข้อเสนอ Director .pdf
  more
 • RDI.CRRU NEWS

  สสส. ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

  ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ

            เพราะ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำ ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่าย การสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงเป็นไปอย่างเปิดกว้าง

            หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจากความมุ่งหวังให้ชุมชน หรือสังคมที่คุณอยู่มีสุขภาพดี  สสส. โดย “สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)” เปิดโอกาสให้ “ทุกคน” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) ผ่านระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ที่  http://eproposal.thaihealth.or.th/  

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :

  สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  โทรศัพท์ 02-3431500 โทรสาร 02-3431551

  เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)

  ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561

  ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand Driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple Helix Models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

  สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

  สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ Download เอกสารแบบฟอร์ม Concept Paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

  ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

  เนื้อความ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้รับมอบหมายจาก คอบช. โดย วช. ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
  1) กลุ่มเรื่อง ข้าว 
  2) กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ำมัน 
  3) กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 
  4) กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
  5) กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ 
  6) กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ 
  7) กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  โดยได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น

  ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัย ครอบคลุมในทุกประเด็นการวิจัย สวก. จึงเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย รอบที่ 2 โดยการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560  นี้เท่านั้น

   

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   

  กลุ่มเรื่อง ข้าว

  คุณอตินิตภ์

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  1304

   

  กลุ่มเรื่อง ปาล์มน้ามัน

  คุณฑิฆัมพร

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3208

   

  กลุ่มเรื่อง อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า   

  คุณกนกวรรณ

  คุณศศิวิมล

  คุณกมลวรรณ

  โทร. 083-5435613

  โทร. 084-1615217

  โทร. 094-5632727

   

  กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา   

  คุณอุมารินทร์

   

  คุณสุภา

  โทร. 064-9328050

  โทร. 02-579-7435 ต่อ  3207

  โทร. 02-579-7435 ต่อ  3219

   

  กลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่

  คุณภาณุ

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3217

   

  กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ

  คุณจันทร์เพ็ญ

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  3206

   

  กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

  คุณอานุภาพ

  โทร. 02-579-7435

  ต่อ

  1302

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น โดยทาง วช. ได้มีการกำหนดให้ข้อเสนอโครงการวิจัยฯที่จะส่งต้องมีการออกรหัส OTP เพื่อเป็นการยืนยันก่อนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ  ดังนั้น
  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอสำรวจข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ จากบุคลากรของท่าน โดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

  1. สำรวจข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (ตามเอกสารดังแนบ) และ ดำเนินการส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันจันทร์ 25 กันยายน 2560  ก่อนเวลา 15.00 น.  

  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ
  2562 เพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  2. ดำเนินการแจ้งให้นักวิจัยในหน่วยงานของท่านทราบว่า เมื่อนักวิจัยได้ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าว
  ทางสถาบันวิจัยฯ จะดำเนินการส่งเข้าระบบของ วช. ซึ่งหากได้ดำเนินการส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อโครงการวิจัยฯ ได้ในภายหลัง

  ** ทั้งนี้นักวิจัยจะสามารถส่งข้อโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 
  เข้าระบบ
  NRMS ได้นั้น จะต้องได้รับรหัส OTP ตามขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของ วช. **

   

  แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

  การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

  เนื้อความ :

   การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ

     ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมในแผนบูรณาการดังกล่าวในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

  ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 11 ตุลาคม 2560

  2. จัดทำหนังสือนำส่งและแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จำนวน 1 ชุด และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

  -----------------------
  หมายเหตุ : นักวิจัยที่ติดค้างการส่งรายงานในระบบ NRMS ปี 2551 - 2558 จะไม่นำมาพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการเสนอของบประมาณปี 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง สามารถโหลดได้ตาม link:
  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ขึ้นระหว่างวันที่ 23- 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" 
   ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=about_us

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560

  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ : http://www.ttsf.or.th/  , http://www.ttsf.or.th/activity2.php

  ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  :    
  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
  ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
  ฝ่ายเลขานุการ    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
      กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
      เลขที่ 73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
      Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134
      (วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)

  หมดเขตรับสมัคร  วันที่  15 ตุลาคม  2560
   

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561

  วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ในกรอบการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2560 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น 
   

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย

  ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สกอ. จะจัดการอบรมและพัฒนานักวิจัยหลักสูตร
  "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ"  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

  โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ 

  สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ดังกล่าว จนถึงวันศุกร์ ที่ 21 กรกฏาคม 2560 นี้ 

   

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

  วช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

       โครงการอบรมฯดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  สามารถดูรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.ird.lpru.ac.th/chicken6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน (ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังราชภัฏลำปาง)

  สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. 0 5377 6104  หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏลำปาง 054 237399 ต่อ 3832,1141

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
  เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

  สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการให้ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย ในภาครัฐและภาคเอกชน ได้พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
  งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

  ในการนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการบริหารจัดการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดดังประกาศและกรอบกรอบการวิจัย โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่แนบมาพร้อมนี้

  จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัด ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ได้ทราบ เพื่อจักได้จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) และ ส่งให้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
  ภายใน  วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 256
  0 ต่อไป

  ไฟล์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

  เนื่องจากผู้จัดงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)   
  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้ประสานงานเชิญชวนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว
           วช.ขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช.ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ให้ วช.ภายในวันที่ 12 มิ.ย.60
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  https://www.inventaipei.com.tw/en_US/index.html

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ

  โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และนักวิชาการอื่นๆ รวม 18 ท่าน 

       ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย

  โดยเริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  โดยส่งมาที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 020797999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th/Whats-New/Events/Cerebos-Awards-2017

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

       ด้วย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน 

       ท้ังนี้ จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการดังกล่าวขั้นต้น กำหนดรับจำนวน 30 ท่าน ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยการสัมภาษณ์ โดยส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 28 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณพรทิพย์ รดด้วง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ 022445283    

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 AsTen Conference

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The Association of Southeast Asian Teachers Education Network (AsTEN) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 AsTen Conference 
  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.edu.ku.ac.th/asten2017/

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

               จากความสำคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน  ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในทุกสาขา ทั้ง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการศึกษา และกลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป

   

  วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

            2.  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

            3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ

            4.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ   

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  เว็บไซต์ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” (วช.)

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับผู้สนใจที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการของคนไทยให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานหรือมีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ และสามารถสร้างผลผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล และทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

  ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ได้ที่ http://thaiinvention.nrct.go.th/main/

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

  เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 

  ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2560 

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็งของความร่วมมือด้านการการวิจัยระหว่างประเทศและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรับเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  วช. จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ และ กระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได้แสดงแนวคิดและแสดงความรู้ความสามารถ ด้านการประดิษฐ์ คิดค้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามความจำเป็นได้จริง รวมทั้งได้นำเสนอ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสาธารณะ ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้เพื่อใช้ประกอบการเสนอ ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด “การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา” ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับรางวัลฯ จัดส่งรายละเอียดถึง ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศการรับข้อเสนอโครงการรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560

  ประกาศการรับข้อเสนอโครงการรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ประจำปี2560 (เพิ่มเติม) ประกาศเพิ่มเติม

  นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย (Concept Paper) โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th
  และจัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept paper) มายังเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางไปรษณีย์ จํานวน ๓ ชุด
  รายละเอียดเพิ่มเติมดัง link

  more
 • RDI.CRRU NEWS

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.)”ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อนุมัติการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ สกว.เป็นผู้บริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : ด้านมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 นั้น หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้กรอบการวิจัย รายละเอียดดัง link more
 • RDI.CRRU NEWS

  [สวก.] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

  ตามนโยบาลของรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการวิจัย เพื่อแนวทางในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ทั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ก็เป็นอีก หนึ่งหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์แต่ขณะนี้พบว่ามี ข้อเสนอโครงการวิจัยส่งเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนเป็นจ านวนมากแต่มีโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้จริงที่ผ่านการพิจารณาการให้ทุนเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากนักวิจัยยังขาดทักษะการเขียนเสนอ โครงการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายการวิจัยที่ก าหนดและสามารถน าไปใช้ได้จริง กระบวนการท างานวิจัย วัตถุประสงค์ และชื่อโครงการวิจัยไม่สอดคล้องกัน ไม่ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการวิจัย เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ได้ไม่ ใช้เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการ Review โครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงท าให้ไม่สามารถ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆได้ สวก.จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควรเรียนรู้วิธีการก าหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง ตั้งแต่ความส าคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิจัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจึงได้มี การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิ์ภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก. more
 • RDI.CRRU NEWS

  การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน หากมีความประสงค์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับทุน ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th more
 • RDI.CRRU NEWS

  ขอเชิญร่วมงาน CRRU Research Show 2017

  ขอเชิญร่วมงาน การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2
  (CRRU Research Show 2017) “STARTUP THAILAND 4.0 : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานวิจัย”
  ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย more
Style Selector
Oregional Skin
rdi template
Bootswatch Skins (11)
rdi template bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates