การประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนวิจัยและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560


การประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนวิจัยและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม-1030 อาคาร 101 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง

หมายเหตุ : ปิดระบบวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ท่านที่ลงทะเบียนในระบบ จะได้รับเอกสารและอาหารว่างในวันประชุม


ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการสนับสนุนทุนวิจัยและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560