Department of Local Administration
“การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561”

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 0994 000 448 708


80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย