KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL


- ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2561 -

กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2561) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว จึงจะเปิดระบบรับบทความตั้งแต่ มกราคม 2562 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 17/05/2561


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100